(+976) 7010-0711

ХОТЫН СТАНДАРТЫН УДИРДАМЖ АРГА ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН СТАНДАРТЫГ МӨРДӨН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2021 оны 13 дугаар хурлаар хотын стандартын тогтолцоог бүрдүүлэхтэй холбоотой хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар хэлэлцэж стандарт, норм дүрмийг мөрдүүлэх талаар өгөгдсөн үүрэг чиглэлийг нийт нутгийн захиргааны байгууллагуудад өгсний дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн “Хотын стандартын баримт бичгийг мөрдүүлэх тухай” А/456 дугаар захирамж,  2021 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн “Стандарт, норм дүрмийг мөрдүүлэх арга хэмжээний тухай” А/276 дугаар захирамжуудтай танилцан хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх, хотын стандартын баримт бичгийг үйл ажиллагаандаа мөрдөн тус газартай хамтран ажиллаж  байна.

Стандартын дугаар Хотын стандартын удирдамж арга зүйн баримт бичгийн нэр Төлөв
1 UCS0001-01:2019 Барилга, замын ажил гүйцэтгэх иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага Батлагдсан
3 UCS 0903B-2020 Унадаг дугуйн замын төлөвлөлт, хучилтад тавигдах шаардлага Батлагдсан
4 UCS 1404C:2020 Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байршуулах сандалд тавигдах шаардлага Батлагдсан
5 UCS 1901B:2020 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд байршуулах гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага Батлагдсан
6 UCS 1601C:2020 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ, тээврийн хэрэгсэлд тавигдах шаардлага Батлагдсан
7 UCS 1602C:2020 Хүүхдийн автобусанд тавигдах шаардлага Батлагдсан
8 UCS 1601B:2020 Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолд тавигдах шаардлага Батлагдсан
9 UCS 1603C:2020 Такси үйлчилгээнд тавигдах шаардлага Батлагдсан
10 UCS 1602B:2020 Такси зогсоолд тавигдах шаардлага Батлагдсан
11 UCS 0901B:2020 Явган хүний зам, талбайн төлөвлөлт, хучилт, угсралтад тавигдах шаардлага Батлагдсан
12 UCS 0902B:2020 Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага Батлагдсан
13 UCS0001-02:2019 Хашаа, хайс, хашлагад тавигдах ерөнхий шаардлага, хэрэглээ Батлагдсан
14 UCS 1403C:2020 Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байршуулах хогны саванд тавигдах шаардлага Батлагдсан
15 UCS 0102A : 2020 Хотын стандартын удирдамж арга зүйн баримт бичиг боловсруулах заавар Батлагдсан
16 UCS 0106A:2020 Чанар, стандарт, олон улсын чанарын менежментийн тогтолцооны арга зүй Батлагдсан
17 UCS 0202В:2020 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын цэвэрлэгээ, үйлчилгээнд тавигдах ерөнхий шаардлага Батлагдсан
18 UCS 0501A:2020 Үерээс хамгаалах барилга байгууламжийн төлөвлөлт хийх удирдамж Батлагдсан
19 UCS 0501B:2020 Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн материал, эдлэлийн чанар стандартын шаардлага Батлагдсан
20 UCS 0501C:2020 Үер, борооны уснаас хамгаалах барилга байгууламжийн бүтээц хийц эдлэлийн техникийн зургийн каталог Батлагдсан
21 UCS 0503A:2020 Борооны улирлын усны урсгалын менежментийн төлөвлөгөө Батлагдсан
22 UCS 0701B:2020 Сэргээгдэх эрчим хүч, нарны зайн систем ашиглалт, суурилуулалтад тавигдах шаардлага Батлагдсан
23 UCS 0702B:2020 Бие даасан дулаан хангамжийн тоног төхөөрөмж сонгон хэрэглэх, төлөвлөх ерөнхий шаардлага Батлагдсан
24 UCS 0704B:2020 Бохир усны цооног, бие даасан цэвэрлэх байгууламж Батлагдсан
25 UCS 0801A:2020 Хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн төлөвлөлт Батлагдсан
26 UCS 0801C:2020 Цэцэрлэгчийн хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл, машин тоног төхөөрөмжийн түүвэр Батлагдсан
27 UCS 0802A:2020 Цэцэрлэгчийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны удирдамж Батлагдсан
28 UCS 0803A:2020 Мод, таримал ургамлын төрөл зүйлийн лавлах Батлагдсан
29 UCS 0804A:2020 Ногоон байгууламжийн арчлалт, усалгааны менежмент Батлагдсан
30 UCS 1001А:2020 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэд бүтцийн хүртээмжийг дээшлүүлэх арга зүйн удирдамж Батлагдсан
31 UCS 1001C:2020 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй дэд бүтцийн зураг төсөл Батлагдсан
32 UCS 1101B: 2020 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага Батлагдсан
33 UCS 1102B:2020 Ерөнхий боловсролын сургуулийн гадна орчинд тавигдах ерөнхий шаардлага Батлагдсан
34 UCS 1103В:2020 Эрүүл мэндийн байгууллагын гадна орчны ерөнхий шаардлага Батлагдсан
35 UCS 1105B:2020 Амины сууц, эдэлбэр газрын төлөвлөлт ашиглалтад тавигдах ерөнхий шаардлага Батлагдсан
36 UCS 1104B:2020 Ногоон байгууламжийн арчлалт, усалгааны менежмент Батлагдсан
37 UCS 1201B:2020 Худалдаа үйлчилгээний газрын гадна орчны ерөнхий шаардлага Батлагдсан
38 UCS1203B : 2020 Амралтын газар, жуулчны баазын гадна болон дотоод орчны тохижилт, зохион байгуулалтад тавигдах шаардлага Батлагдсан
39 UCS 1401B:2020 Нийтийн бие засах газрын төлөвлөлт байгуулалтад тавигдах шаардлага Батлагдсан
40 UCS 1401C:2020 Гадна мэдээллийн байгууламжид тавигдах ерөнхий шаардлага Батлагдсан
41 UCS 1402B:2020 Нийтийн эзэмшлийн талбайд байгуулах усан оргилуурт тавигдах ерөнхий шаардлага Батлагдсан
42 UCS 1403B : 2020 Чийрэгжүүлэх талбайн төлөвлөлт, тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага Батлагдсан
43 UCS 1501C:2020 Барилгын бүтээцийн материал /өргийн материал, бетон,арматур/ түүнд тавигдах ерөнхий шаардлага Батлагдсан
44 UCS 1502C:2020 Дүүргэгч материал Батлагдсан
45 UCS 1503C:2020 Уур, ус тусгаарлагч материал Батлагдсан
46 UCS 1504C:2020 Хаалга, цонх Батлагдсан
47 UCS 1505C:2020 Дулаан, дуу чимээ тусгаарлах материалд тавигдах ерөнхий шаардлага Батлагдсан
48 UCS 1506C:2020 Заслын материалд тавигдах ерөнхий шаардлага Батлагдсан
49 UCS 1507C : 2020 Халаалт агаар сэлгэлтийн материалд тавигдах ерөнхий шаардлага Батлагдсан
50 UCS 1508C : 2020 Сантехникийн материалд тавигдах шаардлага Батлагдсан
51 UCS 1511C Зуух, пийшин, яндангийн бүрэн бүтэн байдал, галлагаанд тавигдах шаардлага Батлагдсан
52 UCS 1901A:2020 Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн гэрэлтүүлгийн менежмент Батлагдсан
53 UCS 1902A:2020 Гэрэлтүүлэх төхөөрөмжийг байрлуулах, суурилуулах технологийн удирдамж Батлагдсан
54 UCS 2001A : 2020 Дуу чимээний бохирдлын менежмент Батлагдсан
55 UCS 2002A : 2020 Дуу чимээний бохирдлын төрөл ангилал, хүлцэх хэмжээ, хориглох зүйлс Батлагдсан
56 UCS 2003A : 2020 Дуу чимээний бохирдлыг бууруулах технологи, арга зүйн удирдамж Батлагдсан
57 UCS 2101A:2020 Төрийн байгууллагын нэрийн тэмдэг Батлагдсан
58 UCS 2102А:2020 Барилга байгууламж, үл хөдлөх хөрөнгийн хаягийн бичвэр, тэмдэгт тавигдах шаардлага, байрлуулах, суурилуулах удирдамж Батлагдсан
59 UCS 2103A:2020 Гудамжны нэрийн тэмдэг байрлуулах, суурилуулах удирдамж Батлагдсан
60 UCS 1402C:2020 Саравч, сүүдрэвчинд тавигдах ерөнхий шаардлага Батлагдсан
61 UCS 1201C:2020 Худалдаа үйлчилгээний газрын гадна сурталчилгааны байгууламжид тавигдах шаардлага Батлагдсан

 

Эх сурвалж: Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар

2021 оны 08 дугаар сарын 31

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn