(+976) 7010-0711

УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ

 

Монгол орон нь дэлхийн усны нөөц нэн багатай гэж тооцогддог. 22 орны нэг ба нийт нутгийн 70% нь говь цөл, цөл хээрийн хуурай, хуурайвтар бүс нутагт хамаарагддаг. 2017 оны байдлаар манай улсын гадаргын усны нөөц 21035.4 сая м3 харин газар доорх усны нөөц 3062.1 сая м3 байсан.  Усны сан бүхий газар 686.7 мянган га буюу нийт газар нутгийн 0.44 %-ийг эзэлж байна. Үүнд:

– газарт мөрөн, гол, горхи 228.4 мянган га буюу 33.27 %

– нуур, цөөрөм 444.3 мянган га буюу 64.69 %

– горхи, булаг, шанд 12.4 мянган га буюу 1.81 %

– мөнх цас, мөсөн гол 1.6 мянган га буюу 0.23 % 

Монгол орны усны нөөцийн 80% нь гадаргын ус, 20% нь газрын доорх ус бөгөөд гадаргын усны нийт хэрэглээний 0.4% -ийг хүн амын унд ахуйн хэрэглээнд, 99.6% -ийг үйлдвэр үйлчилгээнд ашигладаг бол газар доорх усны 0.8% -ийг хүн амын унд ахуйн хэрэглээнд, 99,4%-ийг үйлдвэр үйлчилгээний хэрэглээнд хэрэглэдэг байна. Монгол орны нийт ус ашиглалтыг, салбарын хамт харуулбал:

Эх сурвалж: Ус сувгийн удирдах газар

2021.02.19

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn