(+976) 7711-0711

Монгол улс болон Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын хаягдал усыг цэвэршүүлэн байгаль орчинд нийлүүлэх стандартын тухай

Хаягдал усыг цэвэршүүлэн байгаль орчинд нийлүүлэх үндэсний MNS4943:2015 стандартын хүлцэх агууламжийг хөгжиж буй ижил төстэй орон болох Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын хаягдал усыг цэвэршүүлэн байгаль орчинд нийлүүлэх стандарт дүрмийн хүлцэх агууламжтай харьцууллаа. Харьцуулалтаар Монгол улсын стандарт нь ерөнхий ганц хаягдал усыг цэвэршүүлэн байгаль орчинд нийлүүлэх гэсэн үндсэн чиглэлтэй бөгөөд хүлцэх агууламжийн хэмжээ нь харьцуулалт хийж буй улсын стандартаас илүү нарийвчлалтай байна. Харин Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын стандарт нь хаягдал усыг цэвэршүүлэн байгаль орчинд нийлүүлэх бохирдуулагчийн хэмжээ болон ариутгах татуургад нийлүүлэхэд зөвшөөрөх хэмжээ, усалгааны усанд нийлүүлэхэд зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, далай тэнгисийн усанд нийлүүлэхэд зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ зэрэг хаягдал усыг цэвэршүүлэн нийлүүлэх чиглэл нь өөр өөр байна. Мөн тус улсын стандартын дагуу цэвэршүүлсэн усанд био шинжилгээ хийсний үндсэнд байгаль орчинд нийлүүлдэг байна. Энэхүү био шинжилгээ нь цэвэршүүлсэн усанд 96 цагийн турш загас байлгадаг бөгөөд тус загасны 90 –ээс дээш хувь нь амьд байвал байгаль орчинд нийлүүлдэг байна.

            Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл, Технологийн Парк нь хаягдал усыг цэвэршүүлэн үйлдвэрлэл, паркийн ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглахаар төлөвлөж байна. Тус хөнгөн үйлдвэрийн паркийн төлөвлөлтийг экспортын баримжаатай импортыг орлох дэвшилтэт техник, технологи бүхий байгаль орчинд халгүй ногоон технологиор төлөвлөж байна.

ХҮРЭЭЛЭН БАЙГАА ОРЧИНД НИЙЛҮҮЛЭХ УСНЫ

ХҮЛЦЭХ АГУУЛАМЖИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ

Үзүүлэлтүүд Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Хүрээлэн буй орчин хамгааллын дүрэм (Стандарт) Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага.

MNS 4943:2015

Хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх усны бохирдуулагчийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ. Ерөнхий стандарт. Ариутгах татуурганд нийлүүлэх Усалгаанд нийлүүлэх Далай/ тэнгисд нийлүүлэх
1 Өнгө болон үнэр Өнгөгүй, үнэргүй Өнгөгүй, үнэргүй Өнгөгүй, үнэргүй Өнгөгүй, үнэргүй
2 Жинлэгдэх бодис мг/л 100 мг/л 600 мг/л 200 А) Процессын хаягдал ус

B) Нийлүүлэх усны нийт жинлэгдэх бодис нь 10%

30 мг/л
3 Жинлэгдэх бодисын жижиг хэсгийн хэмжээ 850 микроны

IS шигшүүр

4 pH орчин 5.5 – 9.0 5.5 – 9.0 5.5 – 9.0 5.5 – 9.0 6 – 9
5 Температуре 5°C ихгүй 5°C ихгүй 20оС
6 Өөх тос 10 мг/л 20 мг/л 10 мг/л 20 мг/л 5 мг/л
7 Нийт үлдэгдэл хлор 1.0 мг/л 1.0 мг/л 1.0 мг/л
8 Ammonical nitrogen

( N),mg/l, max.

50 мг/л 50 мг/л 50 мг/л
9 Total kjeldahl nitrogen ( NH3) 100 мг/л 100 мг/л
10 Чөлөөт аммиак ( NH3) 5.0 мг/л 5.0 мг/л
11 Биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 30 мг/л

(20оС –д 5 өдөр) 8мг/л

350 100 100 20 мгО/л
 12 Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, 250 мг/л 250 50 мгО/л
13 Хүнцэл (As) 0.2 мг/л 0.2 0.2 0.2 0.01 мг/л
14 Мөнгөн ус ( Hg) 0.01 мг/л 0.01 0.01 0.001 мг/л
15 Хар тугалга ( Pb) 0.1 мг/л 1.0 2.0 0.1 мг/л
16 Кадми (as Cd) 2.0 мг/л 1.0 2.0 0.03 мг/л
17 Зургаан валент хром

( Cr +6)

0.1 мг/л 2.0 1.0 0.01 мг/л
18 Нийт хром ( Cr) 2.0 мг/л 2.0 2.0 0.3 мг/л
19 Зэс ( Cu) 3.0 мг/л 3.0 3.0 1 мг/л
20 Цайр ( Zn) 5.0 мг/л 15 15 3 мг/л
21 Селен ( Se) 0.05 мг/л 0.05 0.05 0.02 мг/л
22 Никель ( Ni) 3.0 мг/л 3.0 5.0 0.2 мг/л
23 Цианид ( CN) 0.2 мг/л 2.0 0.2 0.2 0.05 мг/л
24 Фтор (as F) 2.0 мг/л 15 15
25 Ууссан фосфат

( P)

5.0 мг/л
26 Хүхэр ( S) 2.0 мг/л 5.0
27 Фенолын нэгдэл

( C6H5OH)

1.0 мг/л 5.0 5.0 0.05 мг/л
28 Цацраг идэвхит материал:

(a) Альфа туяа ялгаруулагч микро кюрий мг/л

10 -7 мг/л 10 -7 мг/л 10 -8 мг/л 10 -7 мг/л
(b)Бета туяа ялгаруулагч микро кюрий мг/л 10 -6 мг/л 10 -6 мг/ 10 -7 мг/ 10 -6 мг/
29 Био-шинжилгээ 90% suivival of fish after 96 hours in 100% effluent 90% suivival of fish after 96 hours in 100% effluent 90% suivival of fish after 96 hours in 100% effluent 90% suivival of fish after 96 hours in 100% effluent

 

30 Манган ( Mn) 2 мг/л 2 2 0.5 мг/л
31 Төмөр ( Fe) 3 мг/л 3 3 1 мг/л
32 Ванадий ( V) 0.2 мг/л 0.2 0.2 0.1 мг/л
33 Нитрат азот ( NO3-N) 10 мг/л 20
34 Перманганатын исэлдэх чанар 20 мгО/л
35 Ууссан давс /эрдэсжилт/ 1000 мг/л
36 Нийт азот 15* мгN/л
37 Нийт фосфор 1.5 мгP/л
38 Хүхэрт устөрөгч H2S 0.5 мг/л
39 Барий (Ba) 1.5 мг/л
40 Биндер (Be) 0.001 мг/л
41 Бор (B) 0.5 мг/л
42 Кобальт (Co) 0.02 мг/л
43 Анзан / Молибден (Mo) 0.5 мг/л
44 Стронций (Sr) 2 мг/л
45 Уран (U) 0.05 мг/л
46 Хөнгөнцагаан (Al) 0.5 мг/л
47 Цагаан тугалга (Sn) 0.05 мг/л
48 Чөлөөт цианид (HCN) 0.005 мг/л
49 Бенза (a) пирен /C20H12/ 0.005 мг/л
50 Эрдэс тос 1 мг/л
51 Бүх төрлийн угаагч бодис 2.5 мг/л
52 Трихлорэтилен /C2HCl3/ 0.2 мг/л
53 Тетрахлорэтилен /C2Cl4/ 0.1 мг/л
54 Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян 1 мл –т илрэхгүй

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn