Титмийн зар

Eng

1. Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл,технологийн парк ОНӨТҮГазар байгуулах тухай тогтоол-2014 оны 09 сарын 08-ний өдөр

2. М.Гончигжавыг ажилд томилох тухай захирамж-2014 оны 09 сарын 26-ний өдөр

3. Бүтэц орон тоог батлах тухай захирамж -2014 оны 12 сарын 19-ний өдөр

4. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлж,талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай захирамж-2015 оны 02 сарын 17-ний өдөр

5. Эрх шилжүүлэх тухай захирамж-2015 оны 05 сарын 28-ний өдөр

6. Удирдах зөвлөлийн гишүүд томилох тухай захирамж-2015 оны 07 сарын 03-ний өдөр

7. Эрх шилжүүлэх тухай захирамж-2015 оны 07 сарын 22-ний өдөр

8. Эрх шилжүүлэх тухай захирамж-2015 оны 11 сарын 04-ний өдөр

9. Эрх шилжүүлэх тухай захирамж-2016 оны 01 сарын 08-ний өдөр

10. Улаанбаатар хотын ногоон хөгжлийн стратеги,төлөвлөгөө батлах тухай тогтоол-2016 оны 03 сарын 23-ний өдөр

11.Засгийн газрын 2016 оны 113 дугаар тогтоол Сайн малчин дунд хугацааны хөтөлбөр

12.Засгийн газрын 2013 оны 394 дугаар тогтоол

13.Үйлдвэр технологийн парк байгуулж,хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

14.ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

15. Монгол Улсын Засгийн Газрын 356 дугаар тогтоол-АРЬС ШИРНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН БАЙРШЛЫН ТУХАЙ

16. Монгол Улсын Хууль-ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

17. Монгол Улсын Хууль-ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ

18. Монгол Улсын Хууль-ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

19. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

20. НИТХын Тэргүүлэгчдийн 133 дугаар тогтоол-Үйлвэрлэл технологийн парк хөгжүүлэх хөтөлбөр

21. УИХ-ын 62-р тогтоол- Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай.

22. УИХ-ын 74-р тогтоол Малчид үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай

23. УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

24. УСНЫ ТУХАЙ

25.ИННОВАЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ