Титмийн зар

Eng

ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ-ЫН  ДАРГЫН 2014 ОНЫ “А” ТУШААЛ

1.  2014-01 Байгууллагын удирдлагын баг байгуулах тухай

2.  2014-02 Журам батлах тухай

3.  2014-03 Байгууллагын ажилд машин ашиглах тухай

4.  2014-04 Хамтран ажиллах тухай

5.  2014-05 Хөрөнгө гаргах тухай

6.  2014-06 Үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай

7.  2014-07 Үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай

8.  2014-08 Илүү цагийн хөлс олгох тухай

9.  2014-09 Ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах комисс томилох тухай

10. 2014-10 Хамтран ажиллах тухай

11. 2014-11 Хамтран ажиллах тухай

12. 2014-12 Шинэ бүтээн байгуулалт уулзалт зохион байгуулах тухай

13. 2014-13 Журам батлах тухай

14. 2014-14 Үндсэн хөрөнгөнд бүртгэх тухай

15. 2014-15 Илүү цагийн хөлс,ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай.

16. 2014-16 Тэтгэмж олгох тухай

17. 2014-17 Томилолтоор ажиллуулах тухай

18. 2014-18 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг байгуулах тухай

19. 2014-19 Эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

20. 2014-20 Комисс томилох тухай

21. 2014-21 Илүү цагийн хөлс,ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

22. 2014-22 Дотоод хяналт шалгалтын байнгын ажлын хэсэг байгуулах тухай

23. 2014-23 Үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай

24. 2014-24 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай

25. 2014-25 Журам батлах тухай

ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ-ЫН  ДАРГЫН 2014 ОНЫ “Б” ТУШААЛ

1.  2014-01 Ажилд томилох тухай

2.  2014-02 Ажилд томилох тухай

3.  2014-03 Ажилд томилох тухай

4.  2014-04 Ажилд томилох тухай

5.  2014-05 Ажилд томилох тухай

6.  2014-06 Ажилд томилох тухай

7.  2014-07 Ажилд томилох тухай

8.  2014-08 Ажилд томилох тухай

9.  2014-09 Ажилд томилох тухай

10. 2014-10 Ажилд томилох тухай

11.  2014-11 Ажилд томилох тухай

12. 2014-12 Ажилд томилох тухай

13. 2014-13 Ажилд томилох тухай

14. 2014-14 Ажилд томилох тухай