Титмийн зар

Eng
>

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 90 дүгээр тогтоолоор “Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журам” батлагдсан.Уг журмын дагуу www.ublegal.mn цахим хуудсанд захирамжлалын актыг байршуулах, өөрчлөлт хөдөлгөөнийг тухай бүр хийх, цахим санг эрхэлж хөтлөх тогтоолын хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж ажиллах талаар  Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дунд 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтанд “Эмээлтийн Хөнгөн Үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

 

Сэтгэгдэл бичих