Титмийн зар

Eng
>

2019 оны эхний хагас жилийн тайлан 2019 оны 1-р улирлын тайлан

1 дүгээр сар 2-1 дугаар сар   2-2 дугаар сар 3-1 дүгээр сар   3-2 дугаар сар 4-1 дугаар сар   4-2 дугаар сар 5-1 дугаар сар   5-2 дугаар сар 6-1 дугаар сар   6-2 дугаар сар 7-1 дугаар сар   7-2 дугаар сар 8-1 дугаар сар   8-2 дугаар сар 9-1 дүгээр сар    9-2дүгээр сар 10-1дүгээр сар   10-2дүгээр сар 11-1 дугаар сар  11-дүгээр сар 12-1 дугаар сар  12-2 дугаар сар

1. 1-р улирлын тайлан 2. 2-р улирлын тайлан 3. 3-р улирлын тайлан

1. 2-р сарын мэдээ 2. 3-р сарын мэдээ 3. 4-р сарын мэдээ 4. 5-р сарын мэдээ 5. 6-р сарын мэдээ 6. 7-р сарын мэдээ 7. 8-р сарын мэдээ 8.9-р сарын мэдээ 9.10-р сарын мэдээ 10.11-р сарын мэдээ 11. 12-р сарын мэдээ

1. 2017 оны Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан 2. 2017 оны Аудит

1-р сарын мэдээ 2-р сарын мэдээ 3-р сарын мэдээ 4-р сарын мэдээ 5-р сарын мэдээ 6-р сарын мэдээ 7-р сарын мэдээ 8-р сарын мэдээ 9-р сарын мэдээ 10-р сарын мэдээ 11-р сарын мэдээ 12-р сарын мэдээ  

Санхүүгийн тайлан 2017

Санхүүгийн тайлан 2016

“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк” орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газрын Дулааны цахилгаан станцын инженерийн сул орон тоог нөхөх нээлттэй сонгон шалгаруулалт нь 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн нээлттэй зарлагдаж, нийт 24 ажил горилогч материал ирүүлснээс Одхүү овогтой Нямбаяр сонгон шалгаруултанд тэнцэж 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн Даргын зөвлөлийн хурлаар дэмжигдэн Дулаан цахилгаан станцын инженерийн албан тушаалд томилогдохоор шийдвэр гарлаа. Нээлттэй сонгон шалгаруулалтанд хамтран ажилласан Нийслэлийн […]