(+976) 7711-0711

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлсэн байдал

ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛСЭН БАЙДАЛ

 

НЭГ. МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ

 

Жилийн эцсийн үнэлгээ №1.1. Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын хэрэгжилтийн үнэлгээ

 

Тайлант хугацаа Арга хэмжээний тоо Удирдлагын үнэлгээ

 

Оноо
Хангалттай Хангалтгүй
1. 2021 оны 01-р улирал 2- 4арга хэмжээ 4   2-4 оноо
2. 2021 оны 02-р улирал 3-5 арга хэмжээ 3 ……. 2-4 оноо
3. 2021 оны 03-р улирал 2-4 арга хэмжээ 4 ……. 2-4 оноо
4. 2021 оны 04-р улирал 2-4  арга хэмжээ 4 ……. 2-4 оноо
НИЙТ 16 ……. 16 ……. 16 хүртэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛСЭН БАЙДАЛ

 

НЭГ. МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ

 

Хандлага, зан үйлийн үнэлгээ №1.2.1. Ажлын цаг ашиглалт, албан үүргээ гүйцэтгэхэд гаргасан идэвхи чармайлтын үнэлгээ /Даргын үнэлгээ/

 

Төрөл Ур чадвар /Муу/ /Дунд/ /Сайн/
Ажлын цаг ашиглалт, албан үүргээ гүйцэтгэхэд гаргасан идэвхи чармайлт 1.1. Албан хаагч нь 2021 оны Зохион байгуулалтын нэгжийн болон Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ, сард хийх ажлуудаа төлөвлөсөн цагт нь хийж гүйцэтгэсэн байдал     Хангалттай
1.2. 2021 оны хувьд ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах, хоцорч буй ажлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор удирдлагаас өгч буй шуурхай үүрэг даалгавруудыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгсэн, шаардлагатай тохиолдолд илүү цагаар сууж ажилласан байдал     Хангалттай
1.3 Албан хаагч нь 2021 оны хувьд төлөвлөсөн арга хэмжээ, ажил үйлчилгээ болон шуурхай үүрэг даалгавруудыг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцүүлэн чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэсэн байдал     Хангалттай
1.4. 2021 оны хувьд өөрийн мэдлэг, чадвараа хөгжүүлэхэд цаг гаргаж ажилласан байдал     Хангалттай

 

 

 

ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ

 

НЭГ. МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ

 

Багаар ажиллах чадвар /ЗСТХ, ТХХ-ийн хамт олны үнэлгээ/

 

Төрөл Ур чадвар /Муу/ /Дунд/ /Сайн/
1. Дүн шинжилгээ хийх 1.1. Тулгамдсан асуудлыг тодорхойлох чадвартай эсэх     Бүрэн хангалттай
1.2. Мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж чаддаг эсэх /Мэдээллийн хэрэгцээ болон эх сурвалжийг тодорхойлох/     Бүрэн хангалттай
1.3. Интернет ашиглах зарчмыг ойлгодог, түүнээс мэдээлэл олж авч чаддаг эсэх     Бүрэн хангалттай
1.4. Чанарын болон тоон судалгааны арга зүйн ойлголттой байх /Өгөгдлийн загвар, судалгааны арга техникийг ойлгодог, ашигладаг байх/     Бүрэн хангалттай
2. Асуудал шийдвэрлэх 2.1. Өөрийн хариуцсан асуудлын хүрээнд шийдлийн хувилбарыг боловсруулах     Бүрэн хангалттай
2.2. Асуудал шийдвэрлэх эдийн засаг, хууль зүйн үндэслэлийг тодорхойлох     Бүрэн хангалттай
2.3. Удирдлагын өгсөн чиглэлийн дагуу тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах     Бүрэн хангалттай
2.4. Мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг, эрхэлсэн ажилдаа мэргэшсэн байдал     Бүрэн хангалттай
3. Багаар ажиллах 3.1. Нийтийн зорилгод тууштай байх /Эрхэмлэн дээдлэх зүйлсдээ үнэнч гэдгээ харуулах, хамт ажиллагсдаа хүндэтгэх, нийгмийн зорилгод хүрэхийн төлөө ажиллах, бусад нэгжүүдтэй хамтран ажиллах, тэднийг дэмжих/     Бүрэн хангалттай
3.2. Бүтээлч, ажил хэрэгч харилцдаг байдал /Чин сэтгэлээсээ бусадтай харьцах, бусдыг сонсдог, ойлгодог, дасан зохицдог байх, яриа хэлцлийг итгэл үнэмшилтэй хийдэг байх/     Бүрэн хангалттай
3.3. Баг дотроо илүү хариуцлага хүлээж ажилладаг байдал /Эрсдлийг илрүүлэх, үр дүнгийн төлөө хариуцлага хүлээх, аливаа сорилт тулгарахад бүтээлчээр хандаж, шийдвэрлэдэг байх/     Бүрэн хангалттай
3.4. Шинэ мэдлэг эзэмшиж, түүнийгээ бусадтай хуваалцдаг байдал /Өөрийгөө байнга хөгжүүлэх, бусдын мэдлэг чадварыг хөгжүүлэхэд тусалж дэмждэг байх/     Бүрэн хангалттай
4. Бусад 4.1. Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвар, баримт бичиг боловсруулалтын чанар   Хангалтай  
4.2. Цагийг зөв зохистой ашигладаг байдал /Ажлын цагаа төлөвлөдөг эсэх, эхлээд хамгийн яаралтай ажлуудаа хийдэг эсэх, цагийн менежмент, хувийн зохион байгуулалт/     Бүрэн хангалттай
4.3. Мэдээллийн технологийн ур чадвар /Компьютерээр бичих, оффисийн тоног төхөөрөмжтэй ажиллах, хэрэглээний програм хангамжийн ашиглах/     Бүрэн хангалттай
4.4. Гадаад хэл болон бусад зайлшгүй шаардлагатай ур чадвар   Хангалттай  

 

ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ

НЭГ. МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ

Хандлага, зан үйлийн үнэлгээ  Шуурхай үүрэг даалгаврын биелэлт

Тайлант хугацаа Үүрэг даалгавар Зарцуулсан ажлын өдөр Нэгжийн даргын үнэлгээ Дундаж хувь
Хангалттай Хангалтгүй
1. 2021 оны 01-р сар   1 үүрэг даалгавар биелүүлэх норм Ажлын 5 өдөр Бүрэн хангалттай   90%
2. 2021 оны 02-р сар   Бүрэн хангалттай   900%
3. 2021 оны 03-р сар   Бүрэн хангалттай   90%
4. 2021 оны 04-р сар     Хангалттай 60%
5. 2021 оны 05-р сар   Бүрэн хангалттай   90%
6. 2021 оны 06-р сар     Хангалттай 50%
7. 2021 оны 07-р сар     Хангалттай 60%
8. 2021 оны 08-р сар     Хангалттай 60%
9. 2021 оны 09-р сар   Бүрэн хангалттай   90%
10. 2021 оны 10-р сар     Хангалттай      70%
11. 2021 оны 11-р сар   Бүрэн хангалттай   80%
12. 2021 оны 12-р сар   Бүрэн хангалттай   90%
НИЙТ         85%

 

ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ

 

АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 

Гүйцэтгэлийн жилийн эцсийн үнэлгээ №1. Гүйцэтгэлийн зорилтын биелэлт

 

ТЖАХ-ийн нэр ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ /Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ/ Гүйцэтгэлийн хувь Байр
1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал/Жилийн эцэс
Хангалттай Хангалтгүй Хангалттай Хангалтгүй Хангалттай Хангалтгүй Хангалттай Хангалтгүй
1. Н.Уранбилэг Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   100% 1
2. И.Оюунчимэг Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   100% 2
3. А.Анхзаяа Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   100% 3
4. Б.Болормаа Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   100% 4
5. Г.Энхмэнд Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   100% 5
6. Б.Мөнхсайхан Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   100% 6
7. Ө.Ганцовоо     Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   90% 7
8. Б.Төрбат Хангалттай   Хангалттай       Хангалттай   100% 8
9. Н.Номуундалай     Хангалттай   Хангалттай   Хангалттай   90% 9
10. Б.Билэгтөр     Хангалттай       Хангалттай   80% 10

Мэдээллийн эх сурвалж: ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ

ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ

 

АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 

Гүйцэтгэлийн жилийн эцсийн үнэлгээ №2. Мэдлэг чадварын үнэлгээ

 

ТЖАХ-ийн нэр Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын үнэлгээ Нэгжийн хамт олны үнэлгээ Үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ Нэгжийн даргын үнэлгээ Нэгдсэн дүн Байр
1. Н.Уранбилэг 16 оноо 16 оноо   16 оноо 48 оноо 1
2. И.Оюунчимэг 16 оноо 15 оноо   16 оноо 47 оноо 2
3. А.Анхзаяа 16 оноо 12 оноо   15 оноо 43 оноо 3
4. Б.Болормаа 16 оноо 11 оноо   15 оноо 42 оноо 4
5. Г.Энхмэнд 16 оноо 10 оноо   15 оноо 41 оноо 5
6. Б.Мөнхсайхан 16 оноо 9 оноо   15 оноо 40 оноо 6
7. Ө.Ганцовоо 15 оноо 8 оноо   15 оноо 38 оноо 7
8. Б.Төрбат 16 оноо 7 оноо   14 оноо 37 оноо 8
9. Н.Номуундалай 16 оноо 7 оноо   13 оноо 36 оноо 9
10. Б.Билэгтөр 16 оноо 6 оноо   12 оноо 34 оноо 10

Мэдээллийн эх сурвалж: ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ

 

 

 

 

ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ

 

 

АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 

Гүйцэтгэлийн жилийн эцсийн үнэлгээ №3. Шуурхай үүрэг даалгаврын биелэлт

 

ТЖАХ-ийн нэр Нийт

ажлын өдөр

Үүрэг даалгавар Биелэлтийн үнэлгээ Байр
Тоо Гүйцэтгэсэн ажлын өдөр Нийт/Гүйцэтгэл

харьцуулалт

Хангалттай Хангалтгүй Гүйцэтгэлийн

хувь

Шуурхай үүрэг даалгаврыг биелүүлэхэд нийт ажлын өдрийн 51-ээс дээш хувийг зарцуулсан албан хаагчид
1. Н.Уранбилэг 5 35 2   Хангалттай   100% 1
2. А.Анхзаяа 5 34 2   Хангалттай   100% 2
3. Б.Мөнхсайхан 5 20 3   Хангалттай   90% 3
4. Б.Болормаа 5 25 2   Хангалттай   90% 4
Нийт ажлын өдрийн 31-ээс 50 хүртэлх хувийг зарцуулсан албан хаагчид
5. И.Оюунчимэг 5 20 2   Хангалттай   100% 1
6. Г.Энхмэнд 5 20 3   Хангалттай   100% 2
7. Б.Билэгтөр 5 10 4   Хангалттай   90% 3
8. Ө.Ганцовоо 5 10 3   Хангалттай   100% 4
Нийт ажлын өдрийн 30-аас доош хувийг зарцуулсан албан хаагчид
9. Б.Төрбат 5 25 2       100% 1
10. Н.Номуундалай 5 17 3       100% 2

Мэдээллийн эх сурвалж: ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ

 

 

ХЯНАСАН:

ЗАХИРГАА, САНХҮҮ

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН

ХЭЛТСИЙН ДАРГА                           Н.УРАНБИЛЭГ

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ОЛОН НИЙТ, ГАДААД

ХАРИЛЦАА ХАРИУЦСАН

МЭРГЭЖИЛТЭН                             Н.НОМУУНДАЛАЙ

 

 

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn