(+976) 7711-0711

Дүрэм Журам

1. Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл,технологийн парк ОНӨТҮГазрын дүрэм

2. Хөдөлмөрийн-дотоод-журам

3.Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл,технологийн парк ОНӨТҮГазрын Архивын баримт ашиглуулах журам

4.Дотоод хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтны 2016 оны төлөвлөгөө

5. Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын ажиллах журам

6.Байгууллагын ёс зүйн дүрэм

7.Архивын цахим баримтын хадгалалт,хамгаалалт,аюулгүй байдал,ашиглалтын журам

8.Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам

9.Үндсэн цалин тогтоох журам

10.Албан хаагчдын ажил дүгнэх,ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

11. Дотоод хяналт шалгалтын байнгын ажлын хэсгийн ажиллах журам

12. 2016 оны Сургалтын төлөвлөгөө

13. Сар бүрийн шилдэг ажилтан шалгаруула х журам

14.Барилгын орчны тохижилт

15. хот байгуулалтын тухай хууль.

16. Архивын дүрэм

17.Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл

18.Эрчим хүчний үнэ тариф

19.Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

20.Арьс шир, ноос ноолуурын боловсруулах үйлдвэрийн усны үнэ тариф

21.Хөнгөн үйлдвэрийн усны хэрэглээний норм дүрэм

22.Цахим албан хэрэг хөтлөлт журам

23.Ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам

 

© 2020 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn