(+976) 7010-0711

Газрын даргын тушаал 2019

ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ-ЫН  ДАРГЫН 2019 ОНЫ “А” ТУШААЛ

 1. 1. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 
 2. 2. Унаа, хоолны нэмэгдлийг шинэчлэн батлах тухай
 3. 3. Ээлжийн амрал батлах тухай
 4. 4. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 5. 5. Ёс зүйн зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
 6. 6. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 7. 7. Зохион байгуулалтын бүтэц шинэчлэн батлах тухай
 8. 8. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 9. 9. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 10. 10. Зохион байгуулалтын бүтэц шинэчлэн батлах тухай
 11. 11. Ажлын хэсэг зохион  байгуулах тухай
 12. 12. Осол гэмтлээс сэргийлэх төлөвлөгөө батлах тухай
 13. 13. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 14. 14. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 15. 15. Эргэлтийн хөрөнгө данснаас хасах тухай
 16. 16. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 17. 17. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 18. 18. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 19. 19. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 20. 20. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 21. 21. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 22. 22. Д.Энх-Амгаланд тэтгэмж олгох тухай
 23. 23. Зохион байгуулалтын бүтэц шинэчлэн батлах тухай
 24. 24. Эргэлтийн бус хөрөнгө хүлээн авах тухай
 25. 25. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 26. 26. Т. Мөнхтүвшинд нэг удаагын буцалтгүй тусламж олгох тухай
 27. 27. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
 28. 28. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 29. 29. Б.Пүрэвсүрэнд тэтгэмж олгох тухай
 30. 30. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 31. 31. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 32. 32. Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 33. 33. Мөнгөн урамшуулал олгох тухай
 34. 34. Томилолтоор ажиллуулах тухай
 35. 35. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 36. 36. Ажлын хувцас авах тухай
 37. 37. Шагнаж урамшуулах тухай
 38. 38. ЭХҮҮТП-ийн төслийн магадлалын шинжилгээ, байгаль орчны үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn