(+976) 7010-0711

Газрын даргын тушаал 2017

ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ-ЫН  ДАРГЫН 2017 ОНЫ “А” ТУШААЛ

 1. 2017 -01 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 2. 2017-02 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
 3. 2017-03 Тэтгэмж олгох тухай
 4. 2017-04 Зохион байгуулалтын бүтэц шинэчлэн батлах тухай
 5. 2017-05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 6. 2017-06 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 7. 2017-07 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай
 8. 2017-08 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай
 9. 2017-09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 10. 2017-10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 11. 2017-11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 12. 2017-12 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 13. 2017-13 М.Баярсүрэнг сургалтанд хамруулах тухай
 14. 2017-14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 15. 2017-15 Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай
 16. 2017-16 П.Түвшинзаяад ээлжийн амралт олгох тухай
 17. 2017-17 Сургалтанд хамруулах тухай
 18. 2017-18 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай
 19. 2017-19 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 20. 2017-20 Биет бус хөрөнгө хүлээн авах тухай
 21. 2017-21 Сургалтанд хамруулах тухай
 22. 2017-22 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
 23. 2017-23 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
 24. 2017-24 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 25. 2017-25 Сургалтанд хамруулах тухай
 26. 2017-26 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 27. 2017-27 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 28. 2017-28 Сануулах шийтгэл ноогдуулах тухай
 29. 2017-29 Сануулах шийтгэл ноогдуулах тухай
 30. 2017-30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 
 31. 2017-31 Тушаал хүчингүй болгох тухай
 32. 2017-32 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 33. 2017-33 Сургалтанд хамруулах тухай
 34. 2017-34 Томилолтоор явуулах тухай
 35. 2017-35 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 36. 2017-36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 37. 2017-37 Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус ШТАБ мэргэжлийн анги томилох тухай
 38. 2017-38 Эд хөрөнгийн тооллогыг зохион байгуулах тухай
 39. 2017-39 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
 40. 2017-40 Буцалтгүй тусламж олгох тухай
 41. 2017-41 Хөрөнгө актлах тухай

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn