(+976) 7010-0711

Газрын даргын тушаал 2016

“ЭХҮҮТП” ОНӨТҮГ-ын Даргын 2016 оны “А” Тушаал

1 . 2016-01 Зохион байгуулалтын бүтэц, шинэчлэн батлах тухай

2.2016-02-Албан-тушаалын-ангилал-цалингийн-сүлжээ-доод-жишгийг-шинэчлэн-батлах-тухай

3.2016-03 Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай

4.2016-04 Хөдөлмөрийн дотоод журманд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

5.2016-05 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажлын журмыг шинэчлэн батлах тухай

6.2016-06 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

7.2016-07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

8.2016-08 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

9.2016-09 Сургалтанд хамруулах тухай

10.2016-10 Хөрөнгө гаргах тухай

11.2016-11 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн гишүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай

12.2016-12 Албан хаагчдын 2016 оны ажил дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэн батлах тухай

13.2016-13 Байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2016 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

14.2016-15 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай

15.2016-16 Захиргаа, санхүү, төлөвлөлтийн хэлтэс, Төсөл хэрэгжүүлэх хэлтсийн үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийг батлах тухай

16.2016-17 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

17.2016-18 Үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай

18.2016-19 Ажил гүйцэтгүүлэх тухай

19.2016-20 Хог хаягдал зайлуулах тухай

20.2016-21 ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ-ын зардлаар суралцах гэрээний загвар батлах тухай

21.2016-22 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

22.2016-23 Үндсэн хөрөнгө актлах тухай

23.2016-24 Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн найруулах ажлын хэсэг томилох тухай

24.2016-25 М.Жавхланчимэг, Ч.Батхишигийн цалингийн шатлал нэмэх тухай

25.2016-26 ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

26.2016-27 Хөрөнгө гаргах тухай

27.2016-28 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай

28.2016-29 зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай

29.2016-30 архивын хөтлөгдөх хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтынхариуцах албан тушаалтныг шинэчлэн батлах тухай

30.2016-31 ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай

31.2016-32 Журмуудыг батлах тухай

32.2016-33 Эмээлт-2016 байгууллагын боулингийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах тухай

33.2016-34 форумын бэлтгэл ажлын хэсэг хангах тухай

34.2016-35 Сургалтанд хамрагдах тухай

35.2016-36 ур чавдарын нэмэгдэл олгох тухай

36.2016-37 ажил гүйцэтгүүлэх тухай

37.2016-38 архивын дүрэм батлах тухай

38.2016-39 эд хөрөнгийн тооллогыг зохион багуулах тухай

39.2016-40 үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай

40.2016-41 томилолтоор ажилуулах тухай

41.2016-42 ээлжийн амралын хуваарыг батлах тухай

42.2016-43 хөдөлмөрийн гэрээний загварыг шинэчлэн батлах тухай

43.2016-44 сургалтын төлөвлөгөөг батлах тухай

44.2016-45 ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

45.2016-46 сарын шилдэг ажилтан шалгаруулах журам батлах тухай

46.2016-47 ажлын хэсэг байгуулах тухай

47.2016-48 Томилолтоор ажиллуулах тухай

48.2016-49 Ажлын хэсэг байгуулах тухай (2)

49.2016-50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

50.2016-51 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

51.2016-52 Сургалтанд хамруулах тухай

52.2016-53 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

53.2016-54 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

54.2016-55 шагнаж урамшуулах тухай

55.2016-56 2016 оны эхний хагас жилийн ажлын нэмэгдэл олгох тухай

56.2016-57 Албан тушаалын ангилал, цалингийн сүлжээ, дотоод жишгийг шинэчлэн батлах тухай

57.2016-58 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

58.2016-59 Үндсэн хөрөнгө худалдан авах тухай

59.2016-60 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

“ЭХҮҮТП” ОНӨТҮГ-ын Даргын 2016 оны “Б” Тушаал

1.2016-01 Ажлаас чөлөөлөх тухай

2.2016-02 Б.Алтан-Очирыг ажилд томилох тухай

3.2016-03 Г.Батнямыг ажилд томилох тухай

4.2016-04 Ажилд түр томилох тухай

5.2016-05 Э.Төмөртогтохыг ажилд томилох тухай

6.2016-06 Ажилд томилох тухай

7.2016-07 Г.Цэнджавыг ажилд томилох тухай

8.2016-08 Г.Пүрэвдоржийг ажилд томилох тухай

9.2016-10 ажилд түр томилох тухай

10.2016-11 ээлжийн амралтын хугацааг ажилласан хугацаанд тооцож үндсэн цалин нэмэгдэлийг олгох тухай

11.2016-12 Тэтгэмж олгох тухай

12.2016-13 М.Жавхланчимэгийг ажилд томилох тухай

13.2016-14 Т.Түвшинзаяад сануулах сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай

14.2016-15 Э.Энхтүвшинг ажилд томилох тухай

15.2016-16 Ч.Батхишигийг ажилд томилох тухай

16.2016-17 А.Нямхүүг ажилд томилох тухай

17.2016-18 ээлжийн амралт олгох, ээлжийн амралтын хугацааг ажилласан хугацаанд тооцож үнлсэн цалин нэмэгдэл олгох тухай

18.2016-19 ажлаас чөлөөлөх тухай

19.2016-20 нууцын эрхлэгч томилох тухай

20.2016-21 Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүн Б.Самбууд урамшуулал олгох тухай

21.2016-22 Ц.Соёл-Эрдэнэнийг ажилд түр томилох тухай

22.2016-23 М.Нямдоржийн ээлжийн амралтыг биеээр эдлүүлэх тухай

23.2016-24 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай

24.2016-25 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

25.2016-26 Т.Түвшинзаяаг ажилд томилох тухай

26.2016-27 ажлаас чөлөөлөх тухай

27.2016-28 М.Баярсүрэнг ажилд түр томилох тухай

28.2016-29 Т.Түвшинзаяад сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай

29.2016-30 ажлаас чөлөөлөх тухай 2016-31 ажлаас чөлөөлөх тухай

30.2016-32 Т.Эрдэнэсайханг ажилд түр томилох тухай

31.2016-33 А.Анхзаяаг ажилд түр томилох тухай

32.2016-34 хөлсөөр ажиллуулах тухай

33.2016-35 М.Баярсүрэнг ажилд томилох тухай

34.2016-36 Ч.Батхишигийн цалингийн шатлал нэмэх тухай

35.2016-37 А.Нямхүүгийн цалингийн шатлал нэмэх тухай

36.2016-38 С.Ариунбилэгийг ажилд томилох тухай

37.2016-39 М.Жавхланчимэгийн цалингийн шатлалыг нэмэгдүүлэх тухай

38.2016-40 П.Түвшинзаяаг ажилд түр томилох тухай

39.2016-41 эх үрсийн баярыг тэмдэглэх тухай

40.2016-42 П.Түвшинзаяаг ажилд томилох тухай

41.2016-43 Эрдэнэсайханыг ажилд томилох тухай

42.2016-44 ээлжийн амралт олгох тухайп

43.2016-45 Э.Төмөртогтохын ээлжийн амралтыг биеээр эдлүүлэх тухай

44.2016-46 Ээлжийн амралтыг хэсэгчлэн олгох тухай

45.2016-47 ээлжийн амралт олгох тухай

46.2016-48 Ажил орлон гүйцэтгэх тухай

 

 

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn