(+976) 7010-0711

Газрын даргын тушаал 2015

ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ-ЫН  ДАРГЫН 2015 ОНЫ “А” ТУШААЛ

1.2015-01 Газрын бүтэц батлах тухай

2.2015-02 Бодлогын баримт бичиг,хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай

3.2015-03 Ажлын хэсэг томилох тухай

4.2015-04 ажлын хэсэг томилох тухай

5.2015-05 Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах тухай

6.2015-06 Байгууллагын нууцтай холбоотой харилцааг журамлан батлах тухай

7.2015-07 Засварын ажил гүйцэтгүүлэх тухай

8.2015-08 Ажлын хэсэг томилох тухай

9.2015-09 Сургалтанд хамруулах тухай

10.2015-10 Гэрээний загвар батлах тухай

11.2015-11 Төлөвлөгөө батлах тухай

12.2015-12 Илүү цаг олгох тухай

13.2015-13 хөрөнгө гаргах тухай

14.2015-14 Үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай

15.2015-15 хөрөнгө гаргах тухай

16.2015-16 Үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай

17.2015-17 Үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай

18.2015-18 Улаанбаатар бизнес форумд оролцох тухай

20.2015-20 ажил гүйцэтгүүлэх тухай

21.2015-21 Хөрөнгө гаргах тухай

22.2015-22 Сургалтанд хамруулах тухай

23.2015-23 сургалтанд хамруулах тухай

24.2015-24 захиалгат сургалт зохион байгуулах тухай

25.2015-25 Уулзалт зохион байгуулах тухай

26.2015-26 Журам батлах тухай

27.2015-27 Бүтэц батлах тухай

28.2015-28 Журам батлах тухай

29.2015-29 Үндсэн хөрөнгөд бүртгэж авах тухай

30.2015-30 Сургалтанд хамруулах тухай

31.2015-31 хяналтын төсөв гүйцэтгүүлэх тухай

32.2015-32 байр зүйн зураглал хийлгэх тухай

33.2015-33 программ худалдан авах тухай

34.2015-34 Эх үрсийн баяр тэмдэглэх тухай

35.2015-35 Үндсэн хөрөнгөөс хасах тухай

36.2015-36 Баримт бичиг нягтлан шалгах байнгын комисс байгуулах тухай

37.2015-37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

38.2015-38 ажлын хэсэг байгуулах тухай

39.2015-39 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

40.2015-40 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

41.2015-41 тэтгэмж олгох тухай

42.2015-42 улсын үзлэгт бэлтгэх комисс байгуулах тухай

43.2015-43 Ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй орчныг хангуулж ажиллах тухай

44.2015-44 хөрөнгө гаргах тухай

45.2015-45 үндсэн хөрөнгө худалдан авах тухай

46.2015-46 Байнгын ажлын хэсэг байгуулах тухай

47.2015-47 сургалтанд хамруулах тухай

48.2015-48 үзлэг оношлогоонд хамруулах тухай

49.2015-49 ажлын хэсэг байгуулах тухай

50.2015-50 хөрөнгө бүртгэж авах тухай

51.2015-51 Журам батлах тухай

52.2015-52 Байнгын ажлын хэсэг байгуулах тухай

53.2015-53 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

54.2015-54 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

55.2015-55 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

56.2015-56 Тэмдэг хэвлэмэл хуудас хэрэглэх тухай

57.2015-57 сургалтанд хамруулах тухай

58.2015-58 Архивын баримт бичгийн жагсаалтад авах тухай

59.2015-59 Журам батлах тухай

60.2015-60 тэтгэмж олгох тухай

61.2015-61 Үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай

62.2015-62 хөрөнгө гаргах тухай

63.2015-63 сургалтанд хамруулах тухай

64.2015-64 тушаалыг хүчингүй болгох тухай

65.2015-65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

66.2015-66 Сургалтанд хамруулах тухай

67.2015-67 журам батлах тухай

68.2015-68 комиссын бүрэлдэхүүнийг шинчлэн батлах тухай

69.2015-69 Уулзалт зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай

70.2015-70 сургалтанд хамруулах тухай

71.2015-71 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

72.2015-72 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

73.2015-73 эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

74.2015-74 үндсэн хөрөнгө худалдаж авах тухай

75.2015-75 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

76.2015-76 Хөрөнгө актлах тухай

77.2015-77 Төлөвлөгөөний загвар батлах тухай

78.2015-78 ажлын хэсэг байгуулах тухай

79.2015-79 Сонгон шалгаруулах байнгын комисс байгуулах тухай

80.2015-80 Байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны хүрээнд үүссэн архивын баримт үүсгэх тухай

ЭХҮҮТП ОНӨТҮГ-ЫН  ДАРГЫН 2015 ОНЫ “Б” ТУШААЛ

1.2015-01 Ажилд томилох тухай

2.2015-02 Ажлаас чөлөөлөх тухай

3.2015-03 Ажилд томилох тухай

4.2015-04 Цалин өөрчлөх тухай

5.2015-05 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

6.2015-06 Захирамжлалын баримтад цахим хувь үйлдэх ажилтан томилох тухай

7.2015-07 Ажлаас чөлөөлөх тухай

8.2015-08 Ажлаас чөлөөлөх тухай

9.2015-09 Ажлаас чөлөөлөх тухай

10.2015-10 Ажилд томилох тухай

11.2015-11 Ажлаас чөлөөлөх тухай

12.2015-12 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

13.2015-13 Ажил үүрэг нэмэлтээр гүйцэтгүүлэх тухай

14.2015-14 Паркийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэх тухай

15.2015-15 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

16.2015-16 Ажилд томилох тухай

17.2015-17 Гэрээ цуцлах тухай

18.2015-18 Ажилд томилох тухай

19.2015-19 Ажлаас чөлөөлж,ажилд томилох тухай

20.2015-20 Албан тушаалд томилох тухай

21.2015-21 Албан тушаалд томилох тухай

22.2015-22 Албан тушаалд томилох тухай

23.2015-23 Ажлаас чөлөөлж,ажилд томилох тухай

24.2015-24 Ажлаас чөлөөлж,ажилд томилох тухай

25.2015-25 Ажлаас чөлөөлж,ажилд томилох тухай

26.2015-26 Ажлаас чөлөөлж,ажилд томилох тухай

27.2015-27 Тэтгэмж олгох тухай

28.2015-28 Ажилд томилох тухай

29.2015-29 Ажлаас чөлөөлөх тухай

30.2015-30 Ээлжийн амралт олгох тухай

31.2015-31 Ээлжийн амралт олгох тухай

32.2015-32 Ажилд томилох тухай

33.2015-33 Цалинтай чөлөө олгох тухай

34.2015-34 Ажил үүрэг нэмэлтээр гүйцэтгүүлэх тухай

35.2015-35 Ажлаас чөлөөлөх тухай

36.2015-36 Ажилд томилох тухай

37.2015-37 Ажил үүрэг нэмэлтээр гүйцэтгүүлэх тухай

38.2015-38 Ээлжийн амралт олгох тухай

39.2015-39 Ээлжийн амралт олгох тухай

40.2015-40 Ажилтан албан хаагчдыг шагнаж урамшуулах тухай

41.2015-41 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

42.2015-42 Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүн Б.Самбууд урамшуулал олгох тухай

43.2015-43 Албан тушаалын цалин олгох тухай

44.2015-44 Ээлжийн амралт олгох тухай

45.2015-45 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

46.2015-46 Ажилтан албан хаагчдыг шагнаж урамшуулах тухай

47.2015-47 Ээлжийн амралт олгох тухай

48.2015-48 Ажлаас чөлөөлөх тухай

49.2015-49 Ажлаас чөлөөлөх тухай

50.2015-50 Ажилд томилох тухай

51.2015-51 Ажлаас чөлөөлөх тухай

52.2015-52 Ажлаас чөлөөлж,ажилд томилох тухай

53.2015-53 Ажлаас чөлөөлж,ажилд томилох тухай

54.2015-54 Ажлаас чөлөөлж,ажилд томилох тухай

55.2015-55 Ажлаас чөлөөлж,ажилд томилох тухай

56.2015-56 Түлээнүүрсний тусламж олгох тухай

57.2015-57 Ээлжийн амралтын хугацааг ажилласан хугацаанд тооцож үндсэн цалин,нэмэгдлийг олгох тухай

58.2015-58 Ажилд томилох тухай

59.2015-59 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай

60.2015-60 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай

61.2015-61 Ээлжийн амралт олгох тухай

62.2015-62 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

 

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Emeeltpark.mn